torna al menů

 

 

Toru Nakano – (

 

 

1972 17 gennaio – 30 marzo. Yasuo Kanda, Yashouou Kato, Hideo Miyazaki, Kazuhide Saito, Toru Nakano, Hisahi Sekino, Masalu Suzuki, Nahoyoshi Togashi aprono sulle Grandes Jorasses, il Couloir centrale (colatoio centrale) (detto giapponese).